Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pravidlá súťaže na facebooku a instagrame

ŠTATÚT SÚŤAŽE

SÚŤAŽ O VSTUP ZDARMA

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Ing. Marián Drinka

Sídlo: Mateja Bela 2444/53, 911 08 Trenčín

IČO: 46220712

DIČ: 1076979948

Zapísaný v registri: Trenčín

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 27.4.2023 do 9.6.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá osoba staršia ako 18 rokov.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentára na fb stránke/Instagrame s kým príde na podujatie BABY EXPO.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 2x voľný vstup na podujatie BABY EXPO.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej fb stránke BABY EXPO a Instagrame babyexpo_slovensko.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje vyžrebovaného budú použité v súlade s legislatívou slovenskej republiky a vzťahuje sa na nich zákon o ochrane osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook/Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook/Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom/Instagramom a nie je s Facebookom/Instagramom inak spojená.

V Trenčíne, dňa 27.4.2023